FinnFrameNet:Compliance

From Sanat

alistua

 • Hallitsija antoi laittomia lakeja ja vaati niihin alistumista.
 • Naisten alistumista ja vaikenemista feministiteologi Raija Sollamo ei pidä ollenkaan huonona Raamatun tulkintana.

loukata

 • Pyydän vilpittömästi anteeksi tekemäm kielto- 1 ULin 1 UFUI1 piirin lakirikkomukset, joiden johdosta tulin seurasta ero- tetuksi.
 • Dynamo Dresdeniltä poistetaan sarjan lopussa neljä pistettä sääntörikkomusten takia.
 • Erityisesti lakiosaoikeuden säilyttäminen huollosta erotetun vanhemman jälkeen voi hajonneissa ja ns. uusperheissä aiheuttaa riskitilanteita, jos vanhempi on tehnyt lakiosaa loukkaavan testamentin ja reagointi jää lasta edustavan holhoojavanhemman varaan.
 • Neuvostoliiton keskuspankin johtoon kuuluva Juri Balagurov luonnehti torstai-iltana tasavaltojen päätöksiä laittomiksi ja sanoi niiden loukkaavan presidentin määräystä.

loukkaus

 • Tässä roolissa Yhdysvallat on - Länsi-Euroopan tuella - tullut provosoineeksi laajamittaisia ihmisoikeuksien loukkauksia.
 • Keskiviikkona julkistamassaan selonteossa järjestö syyttää Intian viranomaisia yrityksistä estää räikeitä ihmisoikeuksien loukkauksia koskevat tutkimukset.

mukaisesti

 • Lasti kuljetetaan kansanhuoltoministeriön määräyksen mukaisesti Helsinkiin, Tampereelle, Kotkaan ja Imatralle.
 • Poliisikonstaapeli oli esimiehensä määräyksen mukaisesti tuonut noudettavaksi määrätyn vastaajan oikeuteen.
 • Neuvostoliiton sisäministerin Boris Pugon mukaan neuvostojoukot halusivat riisua aseista laittomasti aseistettuja armenialaisryhmiä presidentin aiemmin antaman määräyksen mukaisesti.

mukautua

 • tään, on teatterin merkitys todellakin suuri eikä sen olemassaolo ole ainoastaan oikeutettu, vaan jopa kansallinen välttämättömyys, jonka johdosta teatterin toimintaa on vastaisuudessa entistä voimakkaammin tuettava sikäli kuin ne mukautuvat toimimaan näissä uusissa puitteissa.

noudattaa

 • Kunnat voivat joko noudattaa sopimusta sellaisenaan tai tehdä paikallisen yhteistoimintasopimuksen.
 • Myös Ruandan kapinalliset olivat luvanneet noudattaa sopimusta lauantaista alkaen.
 • Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia, täyttävät velvollisuutensa ja kunnioittavat perus- ja ihmisoikeuksia.
 • Kansaneläkelaitoksen piiriasiamiehet suorittivat viime vuonna pistokokeina tarkastuksia siitä, missä määrin palkanpidätykseen velvolliset työnantajat noudattavat lakia.
 • Ihmiset noudattavat lakia, ja toisaalta laki perustuu ihmisten käsityksiin.
 • lex imperfecta, hurskas toivomus, että nämä noudattavat lakia.
 • Tämä elin vahvistaisi hallinnolliset avaruustoimintoja koskevat säännöt ja se valvoisi sääntöjen noudattamista.
 • Kaikki kalastuskunnan osakkaat velvoitettiin valvomaan kalastuskunnan sääntöjen noudattamista.
 • Kiusaamista sen sijaan ei ole se, kun opettaja vaatii oppilaalta koulun sääntöjen noudattamista
 • Siinä on vain yksi ainoa puutteellisuus: Ainoastaan ihmiskunnan parhaimmisto yrittää sitä lakia noudattaa.
 • Nämä eivät tahtoneet Hammurabin lakia noudattaa, vaan olivat itsepäisiä ja julmia, kävivät usein sotaa naapureiden kanssa, ja täten kaikki tavat raaistuivat.
 • Molemmat hallitukset uudistavat lupauksensa noudattaa sopimusta, joka sallii kaikkien valtojen aina vapaasti käyttää Suezin kanavaa.
 • Venäjän neuvotteluvaltuuskunnan edustaja Vladimir Zorin sanoi tiistai-iltana televisiossa, että rauhanneuvotteluja tshetsheenien kanssa jatketaan, jos he alkavat noudattaa sopimusta.
 • Syy: miehillä ( jotka noudattavat USA:n amatööriurheiluliiton tiukkoja sääntöjä ) ei ollut varaa lähteä
 • Lindfors korostaa, että Metalliliitto arvostaa vastuullisia pienyrittäjiä, jotka noudattavat sovittuja työmarkkinoiden pelisääntöjä ja ovat valmiit kantamaan yhteiskunnalliset velvoitteet.
 • Tällöin sopimus on valtakunnallinen ja myös työnantajaliittoon kuulumattomien yritysten on noudatettava sitä.
 • Jos siis sijainen määrää työntekijän tekemään työtä toiselle ja tämä määräys on annettu työnantajan direktio-oikeuden rajoissa, työntekijän on noudatettava sitä samalla tavoin kuin työnantajan itsensä antamaa määräystä.
 • Mikäli liikennöitsijä ei uusia sääntöjä noudata, voidaan hänet ajaa pois satamasta.
 • Aina kuitenkin löytyy ihmisiä, jotka eivät näitä sääntöjä noudata.
 • Näiden mukaan määräyksiä on noudatettava niiden sanamuodon ja hengen mukaisesti ottaen huomioon sen, että eettistä säännöstöä ei ole mahdollista laatia täydelliseksi ja aukottomaksi.
 • KHL:n 14 §:n mukaan asian käsittelyssä KHO:ssa on noudatettava laillista oikeudenkäyntijärjestystä ( vastaavasti samoin VirkamL 24, lääninoikeusL :n 25 §ja L. liikevaihtovero-oikeudesta 7 § ).
 • Alpplauringan ottaminen on paitsi kaunistavaa myös iholle terveellistä, kun noudatamme paria kolmea helppoa perussääntöä.
 • - Yleensä me noudatamme alarajaa, sanoo Hukkanen.
 • Vaikka Suomella ei ole vielä velvollisuutta noudattaa EY-direktiivejä, vaikuttaa valitettavasti kuitenkin siltä kuin me seuraisimme niitä jo nyt orjallisemmin kuin monet Euroopan yhteisöihin kuuluvat maat.
 • Aluerajaus noudattaa käräjäpiirijakoa.
 • - Armeija noudattaa perustuslakia.
 • Mutta mitä muihin pitoihin, paitsi rakkausatrioita, tulee, eiwät ne olleet seurakunuan alku- aikoina juuri tawallisia, osiksi wainojen osiksi köyhyyden tähden, mutta warsinkin heidän ankaran, ewankeliumin lakien noudattamisensa tähden; kun sellaisia pitoja tapahtui, oliwat ne kristityille kunniaksi, ja kirkko-isät owatkin tässä suhteessa täydellisesti osoittaneet, kuinka wiattomia kristityt oliwat niissä asioissa, joista pakanat soimasiwat heitä.
 • Ryhmiä perustettiin eri maihin valvomaan Etykin vuoden 1975 Helsingin sopimukseen kirjattujen ihmisoikeuksien noudattamista.
 • Tarkoituksena on painostaa Burmaa parantamaan ihmisoikeuksien noudattamista.

rikkoa

 • Ne jotka rikkovat sopimuksia, saavat myös vastata seurauksista.
 • Presidentti George Bush varoitti, että Yhdysvallat ampuu alas myös muut irakilaiskoneet, jotka rikkovat maiden väliaikaista tulitaukoa.
 • 14 Lisäksi, jos myyjä rikkoo näitä hiljaisen takuun ehtoja, hänen vastuunsa on ankaraa.
 • Kauppasopimuksen täyttämisen vakuudeksi on myyjän annettava, jos ostaja katsoo sen tarpeelliseksi, ostajalle vakuus, mikä vakuus voidaan myyjää kuulematta käyttää, jos myyjä rikkoo tavalla tai toisella kauppasopimuksensa.
 • Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy siten aina, jollei sopimusta rikkonut sopijapuoli näytä, että velvollisuuden täyttämättä jättäminen on johtunut hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä ja että hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen estettä huomioon sopimusta tehtäessä tai voittaneen estettä tai sen seurauksia.
 • Sen » näkökantojen » voidaan siten katsoa arvovaltaisesta heijastavan sitä, millaisiin toimenpiteisiin sopimusta rikkonut valtio jo valtion vastuuta koskevien yleisten kansainvälisen oikeuden periaatteiden nojalla on velvollinen.
 • Pääasian osalta tuomioistuin katsoi vastaajavaltion syyllistyneen sopimusrikkomukseen.
 • Ostajan oikeus esittää myyjän sopimusrikkomukseen perustuvia väitteitä ja vaatimuksia rahoittajaa kohtaan on erityisen tärkeä silloin, kun myyjä on tullut maksukyvyttömäksi.
 • Israelin oikeuslaitos tuomitsi poliittisen mielenkiinnon keskiössä pitkään olleen Aryeh Derin keskiviikkona lahjonnasta, petoksesta ja julkisen luottamuksen rikkomisesta.
 • Tapauksessa Wiesinger ym. sovellettiin myös yksistään sääntöä 1, mutta siinä tuomioistuin katsoi, ettei kysymyksessä ollut sopimusrikkomus.
 • Jos joku tariffin allekirjottaja sopimusta rikkoo, niin hän saa maksaa S. Graafillisen Teollisuudenharjottajain liiton erikoiseen rahastoon vähintäin 50 ° / 0 alle tariffin hinnotellun työn kokonaishinnasta.
 • on peräisin Chisholmilta, ja sitä kutsutaankin myös Chisholmin paradoksiksi 11 '. Kysymyksessä on tilanne, jossa velvollisuuden rikkomisesta seuraa velvollisuus.
 • Pirinen osoittaa oikeustapausten yksityiskohtaisella analyysilla, että supistumisen aiheuttivat ennen kaikkea olennaisesti harventuneet tuomiot " yhteiskunnallisen velvollisuuden rikkomisesta ", minkä taustana taas oli se että kruunu oli miltei luopunut vaatimasta työsuorituksia.
 • Jollei kysymyksessä ole suoranainen rauhan uhka tai rauhan rikkominen, turvallisuusneuvosto ei kuitenkaan voi tehdä muuta kuin
 • Niin ikään olisi ollut mielenkiintoista tarkastella sellaista mahdollista tilannetta, että esitutkinnassa tai tuomioistuimessa todistajana kuulusteltu virkamies rikkoo vaitiolovelvollisuuttaan ( OK 17:23, 1 mom.
 • Uutistoimisto Itar-Tassin mukaan yli 5 000 ihmistä pidätettiin lauantain vastaisena yönä, koska he rikkoivat ulkonaliikkumiskieltoa.
 • Lopulliset henkilöstöpäätökset tehdään erikseen neuvottelusäännöksiä noudattaen, eikä kunnalla ole aikeita rikkoa lakeja ja asetuksia.
 • Bileissä on lupa rikkoa normeja, jotka vallitsevat tavallisina ravintola-iltoina.
 • Opettajan valvontatyö hankaloituu oleellisesti, kun oppilaat rikkovat poistumiskieltoa koulualueelta, ja kokemuksesta osataan sanoa, että töhrimiset ja muu ilkivalta lisääntyvät.
 • Komission lausunnon mukaan molemmat käytännöt rikkovat EU-lakia ja todettiin ns. Bosmanin tapauksen EU-tuomioistuinratkaisussa laittomiksi.
 • Azerbaidzhanilaisen uutistoimisto Turanin mukaan keskusvaalilautakunta rikkoi lakia ilmoittamalla äänestysprosentin huomattavasti todellista korkeammaksi ja houkuttelemalla äänestäjiä pulanalaisten tavaroiden myynnillä.
 • Pakotteet koskevat myös yrityksiä, jotka rikkovat YK:n Libyaa vastaan määräämiä pakotteita.
 • Lain kakkospykälän mukaan Suomi ei sovella sellaisia lakejaan ja määräyksiään, jotka rikkovat Eta-sopimusta.
 • Käännyttämisen perusteena oli. että käännytettävät rikkoivat lakia ja hankkivat maassa oloaan varten varoja epärehellisin keinoin.
 • Yhdysvallat on ilmoittanut muutamaan otteeseen Irakille, että Irak rikkoo tulitaukosopimusta käyttäessään helikoptereita ja taistelukoneita taistelussa Irakin kapinallisia vastaan.
 • Landsbergis sanoi, että lakia rikkovien henkilöiden ja ryhmien toiminta on kiellettävä kansallisuuteen katsomana, niin myös tässäkin tapauksessa.
 • Kansallinen vallankumousneuvosto antoi määräyksen, jonka mukaan kaikkien epäjärjestystä lietsovien ja kansallistamislakeja rikkovien syyrialaisten omaisuus takavarikoidaan.
 • 2 ) kaikissa vaikeammissa tapauksissa on perusjärjestöjen ryhdyttävä vuorovaikutukseen liittotoimikunnan kanssa kieltolakia rikkovien jäsenten sopivaan rangaistukseen saattamiseksi.
 • valituslupaa Toimitusjohtaja Seppo Rantamaula hakee valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta Itä- Suomen Hovioikeuden päätökseen, jonka mukaan työsuojelupiirin päällikkönä toimiessaan Rantamaula rikkoi virkavelvollisuutta ja syyllistyi petokseen.
 • Tässä kohden voitaisiin sanoa, että pankki rikkoi paeta sunt servanda -sääntöä.
 • PARISI, 18. 3. iHavasin toimiston Lontoossa oleva erikoiskirjeenvaihtaja ilmoittaa: Sen jälkeen kun kansainliitto toteaa Saksan rikkoneen allekirjoittamansa sopimukset, tule e Ranskan
 • Persianlahden sodan aikana otettujen vankien vapauttamista ja kurdien ihmisoikeuksien rikkomista.
 • Lasten työvoiman riistämisellä ovat julkeimmin lakia rikkoneet.

rikkomus

 • Kun Aadam sitten huomasi, että hänen puolisonsa oli tehnyt syntiä, otti hän mieluummin osaa hänen rikkomukseensa kuin olisi tullut ikuisesti erotetuksi hänestä.
 • Hän antoi perään tälle toiveelleen ja rikkoi Jumalan, Kaikkivaltiaan, lain, ja sen jälkeen Aadam yhtyi hänen rikkomukseensa eli syntiin.
 • 19 ) On tärkeätä, että työntekijöille ja heidän edustajilleen varataan mahdollisuus vapaasti ilmoittaa ammattientarkastajille siinä laitoksessa esiintyvistä puutteista ja lain rikkomuksista, missä he
 • Sota-ajan ihmisoikeuksien rikkomukset selvitetään virossa
 • Komissio käsittelee ihmisoikeuksien rikkomuksia kuusi viikkoa kestävässä istunnossa, joka pidetään helmi- ja maaliskuussa.
 • Indonesian hallitus puolestaan ilmoitti, ettei se aio olla yhteistyössä YK:n ihmisoikeuskomission kanssa, jos komissio ryhtyy tutkimaan väitettyjä ihmisoikeuksien rikkomuksia Itä-Timorissa.
 • Tasavallan presidentin pyynnöstä on oikeuskansleri Tarjanne useiden kuukausien aikana suorittanut tutkimuksia kommunistisen lehdistön välirauhan ja rauhansopimuksen rikkomuksia koskevien syytösten johdosta.
 • Enin osa niistä oli erilaisia ennakkoperintälain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain sekä liikevaihtoverolain rikkomuksia.

totella

 • Lehti waatii kuuliaisuutta ja hywää puoluekuria, joka ilmenee käskyjen tottelemisena.
 • Ia Mattihan esitti uskonnon hy » män ja jalon tietämisenä, tahtomisena ja tekemisenä, omantunnon tottelemisena.
 • Koettakaamme siis laitin moimin kaik « kialla, [ anoilla ja töillä, edistää ja mat » mistaa ystämyyllä ja jopita, ytsilniclisyyt « ta ja ylhäisen apuun luottamusta, että moisinnne muuttaa kaiken fateubcit ja eripuraijuubcu tausalaisten kesken ylcisetsi yksimiclisyydclsi Hallitsijan rakastamisessa, lakien tottelemisena ja Isänmaan rakastamisessa
 • Eetillinen pakko parhaassa — ja ainoassa taatusti tehokkaassa muodossaan ei suinkaan esiinny ulkoapäin annetun mahtikäskyn vastahakoisena tottelemisena vaan sisäisen, persoonallisesti omaksutun lainalaisuuden vapaaehtoisena ja iloisena tunnustamisena.
 • Nöyrästi nuorukainen totteli määräystä, mutta Hannu huomautti arasti: » Enkö voisi saada tuota tuolia ikkunassa?
 • Muistamme Pyhän Kirjan kertovan, että niin kauan kuin Israel totteli lakia, sillä oli menestys ja siunaus, mutta kun se luopui, sai se kokea Herran kuritusta.

uhmata

 • Mutta maaseudulla uhmattiin kieltoa, ja monissa lehdissä puhe pääsi julkisuuteen.
 • Libya uhmaa lentokieltoa
 • Tarussa nuori tyttö uhmaa perinteitä ja lähtee sotaan pojaksi pukeutuneena.
 • Muutamat vanhemmat uhmaavat lakia harkitusti siihen saakka, kunnes saavat johtokunnan vaivalloisille retkilleen ja sitten he kotonansa haukkuvat johtokunnan, lain ja kaiken.

vastaisesti

 • Osakeyhtiö oli osakeyhtiölain säännösten vastaisesti lunastanut omia osakkeitaan.
 • Sähköyhtiö ei ollut velvollinen korvaamaan siirtokustannuksia, koska siirtäminen ei ollut aiheutunut siitä, että yhtiö olisi toiminut vesioikeuslain tai VL:n säännösten vastaisesti, tai yhtiön tuottamuksesta.
FEE 
act (info)
containing_event (info)
degree (info)
duration (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
norm (info)
place (info)
protagonist (info)
state_of_affairs (info)
time (info)