FinnFrameNet:Capability

From Sanat

edellytys

 • Vuodenvaihteessa maahan saapuneet suuret somalipakolaisten ryhmät ovat asettaneet heidän majoituksestaan vastaavan Suomen Punaisen Ristin voimavarat tiukalle.
 • On merkillepantavaa, että vaikka Suomella on kaikki edellytykset kehittyä teollisuusmaaksi ja siten kohottaa elintasoaan, ennakkoluulot tämän tärkeän asian järjestämiseen nähden olivat Itsenäisyyden saavutettua varsin suuret, mutta vielä kauan aikaa sen Jälkeenkin.

kyky

 • Silloin tiedän sinun pian kadottavan halun sielujen voittamistyöhön, koska havaitset sen olevan ylivoimaista sinun kyvyillesi ja lahjoillesi.
 • Millä sinä esimerkiksi luulet selviäväsi diploomityöstäsi, joka sinulle tosin on vielä abstraktinen unelma — kun arvattavasti jo luontevan nimipäiväonnittelunkin laatiminen asettaa sinun kyvyillesi ylivoimaisia vaikeuksia.
 • Ympäristöpäästöt ovat heikentäneet viime vuosikymmenten aikana oleellisesti metsien kykyä torjua luonnon tuholaisia.
 • Keskustan kykyä panna maan asiat kuntoon ei pidä väheksyä.
 • Virkavuosilla oli kuluvan vuosisadan alussa keskeinen merkitys virkaylennysperusteena 15 Uudistettaessa valtion virkamieslainsäädäntöä pyrittiin vähentämään virkavuosien painottamista lausumalla perusteluissa, että virkavuosien merkitys on saattanut muodostua liian suureksi niihin muihin perusteisiin nähden, joiden voidaan katsoa osoittavan hakijan kykyä menestyksellisesti suoriutua virkatehtävistä.
 • Kun vastuuta siirretään lupaja kaava-asioissa kunnille, tulee kysymykseen kuntien voimavarat eli kyky selvitä käytännön tehtävistä.
 • Suomalaisten kyky vastaanottaa yhä kasvavaa pakolaisvirtaa on jo kovalla koetuksella.
 • Kilpailulautakunnan yllätti 15-vuotiaiden kyky hahmottaa sota kokonaisuutena, johon kuuluvat tappiot ja inhimilliset kärsimykset.
 • Kirjastojen työntekijät epäilevät kuntien kykyä ja halua turvata tämän alan palvelut.
 • - Joskus tuntuu siltä, että kansalaisten kyky ajatella omilla aivoillaan on miltei lakannut.
 • Tekijän kyky ymmärtää tekonsa tosiasiallinen ja moraalinen luonne sekä hänen mahdollisuutensa kontrolloida käyttäytymistään voivat olla alentuneita esimerkiksi korkean iän, sairaalloisuuden, voimakkaan henkisen kriisitilan tai sellaisen lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutuksen vuoksi, jota tekijä ei ole voinut ennalta arvata.
 • Kaikki nämä tekijät heikentävät maan biologista aktiivisuutta ja sen kykyä hajottaa torjunta-aineita.
 • Keskustan kykyä panna maan asiat kuntoon ei pidä väheksyä.
 • Kirjastojen työntekijät epäilevät kuntien kykyä ja halua turvata tämän alan palvelut.
 • Lama ja taloudellinen ahdinko ovat jo vähentäneet ihmisten kykyä tuntea herkästi.
 • Ympäristöhistorian voima tulee olemaan sen kyky laatia kokonaisesityksiä, nitoa yhteen tiedonpalasia, joita erikoistuneet tieteenalat ovat jättäneet irralleen.
 • Nuorten usko poliittisen järjestelmän kykyyn hoitaa asioita on pahasti horjumassa.
 • Kaiken kaikkiaan on varottava lataamasta liiaksi odotuksia rikosoikeudellisen järjestelmän kykyyn vaikuttaa rattijuopumukseen.
 • Renvallin käsitys eläytymismahdollisuuksien ulkopuolelle menevän ymmärtämisen mahdollisuuksista perustuu mielen kykyyn tajuta älyllisesti suhteita ja rakentaa niistä kokonaisuuksia tarvitsematta eläytyä sen paremmin noihin suhteisiin kuin niiden muodostamaan kokonaisuuteenkaan.

mahdollisuus

 • — Käsitellessään osakkeensaajan mahdollisuutta reagoida, kun häntä ei ole merkitty osakeluetteloon, ja katsoo, että yhtiökokouksen päätöstä sanottu henkilö ei voi moittia.
 • 31 Teoreettinen järki on staattista ja tarkastelee todellisuutta sellaisena kuin se on, kun praktinen järki on dynaamista ja tarkastelee maailmaa pitäen silmällä harkitsijan mahdollisuutta siihen vaikuttaa.

potentiaali

 • Ympäristöministeri arvioi, että Luoteis-Venäjällä on energiansäästön potentiaalia Sosnovyi Borin ja Kuolan ydinvoimaloiden verran.
 • Etelä-Savossakin on runsaasti yrittämisen potentiaalia.
 • - Yritysten potentiaalia ei saisi jäädä käyttämättä lamaantumisen vuoksi.
 • Se auttaa kartoittamaan ihmisen potentiaalia, mutta myös toisaalta vaikeuksia.

???

 • Komissio voi jälleen kerran vakuuttua siitä, että parlamentti on valmis, halukas ja kyvykäs auttamaan tästä vaikeasta tilanteesta selviytymiseksi.
 • Uusinnan syynä on se, että entinen Philips-keskuskone ei enää kunnolla riitä, eikä sen kapasiteettia pystytä laajentamaan.
FEE 
circumstances (info)
degree (info)
entity (info)
event (info)