FinnFrameNet:Adducing

From Sanat

esittää

 • Erikoisuutena on aiheellista mainita, että Ruotsissa on Savignyn luomalla — ja oikeastaan Bartoluksen esittämällälex loci solutionis-teorialla ollut puoltajansa, nimittäin Schrewelius ja Reuterskiöld.
 • Poikkeus, joka sallii asianosaisen vaatimuksensa tueksi esittää todisteena oman tilikirjansa, syntyi aikana, jolloin asianosainen ei saanut olla todistajana omassa asiassaan.
 • Ruotsissa on katsottu, että velvollisuus esittää todisteena relevantti asiakirja tai esine hallintoasiassa on yleinen kansalaisvelvollisuus, joka on voimassa sekä asianosaiseen että kolmanteenkin nähden; velvollisuus on kuitenkin samojen rajoitusten alainen kuin RB:ssakin säännelty editiovelvollisuus.
 • Edelleen Ostwald esittää todisteena kielentutkimuksen „ leikkimäisyydestä " sen, että tämän tutkimuksen täytyy rajoittua vain määrittelemään, kuinka yksityiset henkilöt tai myös ryhmät ovat noudattaneet tai olleet noudattamatta selvillesaatuja kielen muuttumisten lainmukaisuuksia.

mainita

 • Sitä haki muiden inunssa myöskin raajarikko laulaja ja laulnnupettaja v. Kothe » ja hän mainittiin kohta ruotsinmielisten ehdokkaaksi.
 • Vertailukohteina hän mainitsee tapahtumat Englannissa ja Espanjassa.
 • Toiseksi varmaksi aiheeksi Sillanpää mainitsee retken Lahden torille, jossa tutkaillaan suomalaisen katusoiton kuvioita.
 • Esimerkkeinä hän mainitsee seuraavia: viranomaistoimintaa ja täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö; järjestyksen ylläpitoon liittyvät säännökset; työmarkkinajärjestelmän perusteita koskevat säännökset, ( kuten yhdistymisvapaus ja työehtosopimus vapaus, mutta myös minimipalkkaa ja yleissitovuutta koskevat säännökset voitaneen laskea näihin ); rikosoikeudellinen lainsäädäntö; työntekijöiden osallistumiseen liittyvä normisto; materiaaliset työturvallisuutta ja työaikaa säätelevät normit; irtisanomissuojaa ja palkanmaksua koskevat säännökset; sekä muoto- ja prosessuaaliset säännökset.
 • Yhtenä tulevana koitoksena Grönroos mainitsee suunnitelmansa taiteellisen henkilökunnan määräaikaisista sopimuksista.
 • Uusbabylonialaisissa teksteissä on se mainittu tähdeksi, joka kantaa valtikkaa ja sauvaa.

tuoda esiin

 • Erityisesti voidaan tässä yhteydessä tuoda esiin tilastotiedot, joiden mukaan valtio on perinyt maatiloja varsin harvoin.
 • Täysistunnossa tapahtuneessa lähetekeskustelussa käytettiin useita puheenvuoroja, joissa tuotiin esiin sekä asiaan liittyviä yleisluonteisia näkökohtia, lausuttiin käsityksiä PRKT:n artiklainluonnoksista sekä tehtiin jo eräitä konkreettisia ehdotuksia.
 • Kiireellisenä asiana tuotiin esiin rakennuskaavan muutos Tervaniemen asutusalueelle, jonne oli tarkoitus muodostaa kaksi rivitalotonttia, ja joihin
 • Molempia on esitelty uuden viraston mahdollisina sijaintipaikkoina, ja molempien etuna on tuotu esiin hyviä yhteyksiä EU:n ydinhallintoon.
 • Myös ympäristö- ja työturvallisuusasiat on tuotu esiin oppaassa osana kokonaisvaltaista laatutyötä.

tuoda esille

 • Tässä kirjoitelmassani tuon esille muutamia pikku askarteluja, joita voi hyvin käyttää laumailloissa.
 • Kongressin loppu vaikutelmina tuon esille seuraavia seikkoja.

vedota

 • Jos työnantaja, kuten käytännössä usein tapahtuu, vetoaa irtisanomisperusteena sekä individuaaliseen että kollektiiviseen perusteeseen, joudutaan pahimmassa tapauksessa kahdella prosessilla selvittämään se, onko työnantajalla ollut riittävää perustetta irtisanomiseen vai ei.

viitata

 • Tuomarit viittaavat kyllä perustuslakiin nykyisinkin, mutta eivät päätöksissään vaan kintaalla.
FEE 
content (info)
medium (info)
purpose (info)
role (info)
speaker (info)
specified_entity (info)
time (info)