Etymologiadata:imsm:koski¹

From Sanat

*koski

Vastineet:

mksm. *koski < kksm. *koski < vksm. *kośkǝ̑ (P.K.)