Etymologiadata:imsm:kakra

From Sanat

*imsm:kakra

Vastineet:

mksm. *kakra (P.K.)