Etymologiadata:imsm:kakla

From Sanat

*imsm:kakla

Vastineet:

mksm. *kakla (P.K.)