Etymologiadata:imsm:jaka-

From Sanat

*imsm:jaka-

Vastineet:

mksm. *jaka- < kksm. *jaka- < vksm. *jaka- (P.K.)