Etymologiadata:imsm:haisë-

From Sanat

*imsm:haisë-

Vastineet:

mksm. *haisë- (P.K.)