Etymologiadata:imsm:haikari

From Sanat

*imsm:haikari

Vastineet:

mksm. *haikari (P.K.)